Markat tregtare

Android, Chrome, Google Play dhe Gmail janë marka të regjistruara tregtare ose marka tregtare të Google Inc.
macOS dhe Safari janë marka tregtare të Apple Inc.
iOS është një markë tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Cisco në Shtetet e Bashkuara dhe shtete të tjera dhe përdoret me licencë.
Shenja e fjalës dhe logot e Bluetooth janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Canon është me licencë.
Të gjitha emrat e markave dhe emrat e produkteve që shfaqen në këtë dokument janë marka të regjistruara tregtare ose marka tregtare të pronarëve të tyre përkatës.
All other trademarks are the property of their respective owners.