Shfaqja e panelit të kontrollit të pajisjes

Mund të shfaqni një panel kontrolli të barasvlershëm me panelin e kontrollit të pajisjes në një terminal celular. Kjo ju jep mundësi të përdorni pajisjen për të konfiguruar printimin dhe për të kryer punët etj. pa e prekur panelin e kontrollit.
SHËNIM
Përdoruesit e tjerë nuk mund të përdorin të njëjtën pajisje ndërkohë që po përdoret ky funksion.
Ekrani i terminalit celular shfaqet edhe në panelin e kontrollit të pajisjes kur është duke u përdorur ky funksion. Tregoni kujdes gjatë përdorimit të këtij funksioni, pasi ekrani që po përdoret mund të shihet nga përdoruesit e tjerë.

Kërkesat paraprake

Parametri i funksionimit në distancë është i aktivizuar në pajisjen që do të përdoret.
Ndiqni procedurën e mëposhtme për të aktivizuar parametrin nga paneli i kontrollit ose nga Remote UI e pajisjes.
Nga paneli i kontrollit të pajisjes
Shfaqni [Management Settings] (Parametrat e menaxhimit) > [License/Other] (Licenca/të tjera) nga (Parametrat/Regjistrimi) → vendosni [Remote Operation Settings] (Parametrat e funksionimit në largësi) në [On] (Aktiv).
Nga Remote UI
Shfaqni [Management Settings] (Parametrat e menaxhimit) > [License/Other] (Licenca/të tjera) > [Remote Operation Settings] (Parametrat e funksionimit në largësi) nga [Settings/Registration] (Parametrat/Regjistrimi) → aktivizoni [Use Remote Operation] (Përdorni funksionimin në largësi) → klikoni [OK].
Mund të lidheni me Remote UI edhe nga ekrani [Printer Details] (Detajet e printerit) i Canon PRINT Business.

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm majtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business.
Shfaqet ekrani [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
2.Zgjidhni pajisjen për të cilën të shfaqet paneli i kontrollit.
3.Trokitni te [Other Functions] (Funksione të tjera) në ekranin kryesor të Canon PRINT Business.
4.Trokitni te [Remote Operation] (Funksionimi në largësi).
Nëse shfaqet ekrani i futjes së fjalëkalimit, futni fjalëkalimin e vendosur në pajisje dhe trokitni te [Log In] (Hyni).
E RËNDËSISHME
Mos e lini të pambikëqyrur terminalin celular në të cilin është shfaqur ekrani i futjes së fjalëkalimit. Nëse rrjeti Wi-Fi shkëputet ndërkohë që është shfaqur ekrani i futjes së fjalëkalimit, ky funksion mund të mos arrijë të përdoret saktë kur të niset herën tjetër.
Nëse shfaqet një mesazh që tregon se nuk mund të kryhet lidhja me pajisjen ndërkohë që është aktivizuar parametri i pajisjes për funksionimin në distancë, niseni përsëri këtë funksion pasi ta fikni dhe më pas ta ndizni pajisjen. Shikoni masat paraprake në manualin e pajisjes kur ta fikni.

Rezultati

Në terminalin celular, mund të shfaqet një panel kontrolli i barasvlershëm me panelin e kontrollit të pajisjes.
Trokitni te [Exit] (Dilni) për të dalë.
E RËNDËSISHME
Përdoruesit e tjerë nuk mund të përdorin të njëjtën pajisje nëse nuk trokitni te [Exit] (Dilni).