Caktimi/printimi i të dhënave të printimit të mbajtura në një pajisje nga një terminal celular

Mund të kontrolloni dhe të ndryshoni parametrat e printimit të të dhënave të printimit dhe të printimit në një pajisje. Mund të përdorni po ashtu funksionet e pajisjes që nuk mund të caktohen me funksionet e printimit të këtij aplikacioni.
SHËNIM
Me këtë funksion, shfaqen punët që i përkasin përdoruesit të caktuar në [User Name] (Emri i përdoruesit) dhe [Domain Name] (Emri i domenit) në ekranin [User Information] (Informacionet e përdoruesit).

Kërkesat paraprake

Është caktuar [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [User Information] (Informacionet e përdoruesit).

Procedurat

1.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [].
2.Në ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin), zgjidhni pajisjen ku mbahen të dhënat e printimit.
3.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [Other Functions] (Funksione të tjera).
4.Trokitni te [Release and Print] (Lëshoni dhe printoni).
5.Trokitni te [] për punën që dëshironi të printoni.
6.Kontrolloni dhe/ose ndryshoni [Print Settings] (Parametrat e printerit)/[Template] (Shablloni)/numrin e kopjeve.
7.Trokitni te [Print] (Printoni).

Rezultati

Puna e zgjedhur do të printohet.

Tema të ngjashme