Lidhja e një pajisjeje nëpërmjet LAN pa tela

Për të lidhur një pajisje nëpërmjet LAN pa tela, lidhni pajisjen me të njëjtin rrjet si rrjeti ku është lidhur terminali celular në parametrat e SSID-së së parametrave të LAN pa tela të pajisjes.
SSID-ja e rrjetit me të cilin është lidhur terminali celular mund të kontrollohet tek [Auto Search] (Kërkimi automatik) > [To Set Printer Wireless LAN] (Për të caktuar LAN pa tela të printerit).
Metoda e parametrave ndryshon në varësi të pajisjes që po përdorni. Për detaje, referojuni manualeve të dhëna me pajisjen.