Mjedisi i rrjetit kur përdorni një pajisje që mbështet lidhjen direkte

Kur përdorni një pajisje të përputhshme me lidhje direkte, mund të lidheni direkt pa tela me një terminal celular dhe një pajisje edhe në një ambient pa një rrugëzues LAN pa tela.
SHËNIM
Nëse përdorni një shërbim që kërkon lidhje me internetin, si p.sh. "Data Conversion Service" ose hapësira ruajtëse e resë kompjuterike, kontrolloni që rrjeti Wi-Fi me të cilin është lidhur terminali celular të jetë i lidhur me internetin.
Ai mund të lidhet me internetin nga një rrjet i telefonit celular si p.sh. LTE ose 3G në mjediset ku nuk mund të lidhet me internetin nga një rrjet Wi-Fi, dhe në raste të tilla klienti duhet të përballojë koston e lidhjes.