Si ta shikoni ekranin [Printer Details] (Detajet e printerit)

Mund të shikoni informacionet e detajuara të pajisjes.
Shfaq statusin e pajisjes, [Printer Name] (Emri i printerit), [Product Name] (Emri i produktit), [IP Address] (Adresa IP) dhe [MAC Address] (Adresa IP).
[Update Printer Information] (Përditësoni informacionet e printerit)
Ky funksion shfaqet kur pajisja mbështet marrjen e informacioneve të konfigurimit. Merr informacionet e pajisjes dhe shfaq të mëposhtmet në ekranin [Print Settings] (Parametrat e printerit), në varësi të funksioneve që janë instaluar dhe që mbështeten nga pajisja.
[Output Method] (Metoda e daljes) > [Secure Print] (Printimi i sigurt), [Save] (Ruani)
[Authentication Mode] (Modaliteti i vërtetimit)
[2-sided] (Në 2 anë)
[Staple] (Kapësja)
Normalisht, informacionet merren dhe zbatohen në ekranin [Print Settings] (Parametrat e printerit) kur regjistrohet pajisja. Përdoreni këtë funksion në rastet e mëposhtme.
Informacionet e konfigurimit të pajisjes nuk mund të merren gjatë regjistrimit të pajisjes.
Opsionet e pajisjes ndryshohen pas regjistrimit.
SHËNIM
Nëse informacionet e konfigurimit të pajisjes nuk mund të merren, të gjitha elementet do të shfaqen në ekranin [Print Settings] (Parametrat e printerit).
[Port Settings] (Parametrat e portës)
Mund të vendosni emrin e radhës dhe llojin e portës të printerit të pajisjes.
[Print Options] (Opsionet e printimit)
Aktivizon dhe çaktivizon printimin PDF direkt kur printoni një skedar PDF nga një pajisje e pajtueshme me printim PDF direkt.
[Remove from List] (Hiqni nga lista)
Mund të fshini një pajisje të shfaqur nga lista e ekranit [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
[Remote UI] (Ndërfaqja e përdoruesit në largësi)
Mund të shfaqni Remote UI për pajisjen. Kur mesazhi [Check the details using the Remote UI.] (Kontrolloni detajet duke përdorur Ndërfaqen e përdoruesit në afërsi.) shfaqet te [Scanner] (Skaneri)/[Printer] (Printeri), trokitni te [Remote UI] (Ndërfaqja e përdoruesit në largësi) për të kontrolluar informacionet.
SHËNIM
Për t'u kthyer në këtë aplikacion pasi të keni shfaqur Remote UI, trokitni tek ikona e këtij aplikacioni në ekranin kryesor të terminalit tuaj celular.
Në varësi të pajisjes, mund të mos jeni në gjendje të shfaqni Remote UI nga terminali celular. Nëse ndodh kjo, kontrolloni statusin e pajisjes në Remote UI që shfaqet nga kompjuteri ose paneli i kontrollit të pajisjes.
Nëse Remote UI shfaqet nga terminali celular, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa funksione, si për shembull veprimet me skedarin. Nëse ndodh kjo, bëni veprimet nga Remote UI që shfaqet nga kompjuteri ose paneli i kontrollit të pajisjes.
Nëse parametrat e përfaqësuesit janë caktuar me anë të parametrave Wi-Fi të terminalit celular, nuk mund të shfaqni Remote UI të pajisjes që regjistruat me anë të Wi-Fi Direct. Në këtë rast, kontrolloni statusin e pajisjes që shfaqet në Remote UI të kompjuterit ose në panelin e kontrollit të pajisjes.
[Support Site] (Sajti i mbështetjes)
Mund të hapni sajtin e mbështetjes të Canon.