Si ta shikoni ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin)

Në ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin), mund të kontrolloni informacionet e pajisjes dhe statusin e pajisjes dhe të zgjidhni pajisjen që dëshironi të përdorni në listën e pajisjeve të regjistruara.
[] (Pika e aksesit)
Shfaq statusin e lidhjes LAN pa tela dhe pikën e aksesit SSID. Trokitja te [] shfaq ekranin e parametrave të Wi-Fi të terminalit celular.
Lista e pajisjeve
Pajisjet e regjistruara shfaqen në formë liste. Mund të shikoni informacione dhe statusin e pajisjes me ikonën. Shtypja e emrit të pajisjes ju jep mundësi që ta zgjidhni si pajisjen që do ta përdorni.
Nëse trokitni tek ikona e detajeve, mund të kontrolloni detajet rreth informacioneve të pajisjes në ekranin [Printer Details] (Detajet e printerit).
[]: Pajisjet gjerësia maksimale e letrës të të cilave është A4/Letter.
[]: Printerë me ngjyra.
[]: Printerë bardhezi.
[]: Pajisje të përputhshme me printimin e drejtpërdrejtë të skedarëve PDF.*
* Pajisje të pajisura me printimin e drejtpërdrejtë të skedarëve PDF ose funksionin e printimit PS, ose me një HDD, ROM ose RAM opsional të bashkëngjitur
[]: Ka informacione nga pajisja.
Shfaqni Remote UI nga ekrani [Printer Details] (Detajet e printerit) dhe kontrolloni informacionet.
Fshirja e një pajisjeje
Mbani të shtypur emrin e pajisjes dhe më pas trokitni te [Delete] (Fshini) në kutinë dialoguese që shfaqet.
[Auto Search (Wi-Fi)] (Kërkimi automatik (Wi-Fi))
Kërkon automatikisht për pajisjet në rrjet në të cilat është lidhur terminali celular.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Kërkimi manual (Wi-Fi))
Kërkon për pajisjet duke përcaktuar adresën IP ose emrin DNS (FQDN).
[QR Code] (Kodi QR)
Skanoni kodet QR të pajisjes që mund të shfaqin kodet QR dhe regjistroni ato pajisje.
[Nearby Printers] (Printerët në afërsi)
Zbulon automatikisht pajisjet me Bluetooth.