Lidhja e drejtpërdrejtë me pajisjen është e pamundur

Nëse parametrat e rrjetit të pajisjes dhe terminali celular që po përdorni nuk janë konfiguruar si duhet, mund të mos arrini të lidheni drejtpërdrejt me një pajisje të zbuluar nga ky aplikacion.
Nëse nuk mund të lidheni drejtpërdrejt me një pajisje, kontrolloni si më poshtë.
Parametrat e rrjetit të terminalit celular
A është lidhur me rrjetin e pajisjes që po përdorni?
SHËNIM
Nëse shtoni dhe lidheni me një rrjet në mënyrë manuale në parametrat e Wi-Fi të terminalit celular, mund të mos arrini të lidheni drejtpërdrejt nga hera tjetër e ardhshme. Nëse ndodh kjo, fshini rrjetin e shtuar manualisht nga lista e rrjeteve të parametrave të Wi-Fi dhe lidhuni përsëri me rrjetin e pajisjes që po përdorni.
Parametrat e sistemit të pajisjes
A është aktivizuar lidhja e drejtpërdrejtë te [Preferences] (Preferencat)/[Network Settings] (Parametrat e rrjetit) të pajisjes?
Për t'u lidhur drejtpërdrejt, duhet të aktivizoni lidhjen e drejtpërdrejtë te [Preferences] (Preferencat)/[Network Settings] (Parametrat e rrjetit) të pajisjes. Për detaje mbi metodën e caktimit, kontaktoni me administratorin e pajisjes.
Parametrat e këtij aplikacioni
A është çaktivizuar [User Information] (Informacionet e përdoruesit) > [Log in as Guest user] (Hyni si përdorues vizitor)?
Nëse [Log in as Guest user] (Hyni si përdorues vizitor) te [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [User Information] (Informacionet e përdoruesit) është i aktivizuar, nuk mund të nisni lidhje të drejtpërdrejtë duke përdorur [Other Functions] (Funksione të tjera) > [Direct Connection] (Lidhja e drejtpërdrejtë) në këtë aplikacion.