Nuk mund të shfaqet Remote UI nga terminali celular

Në varësi të pajisjes, mund të mos jeni në gjendje të shfaqni Remote UI nga terminali celular. Nëse ndodh kjo, kontrolloni statusin e pajisjes në Remote UI që shfaqet nga kompjuteri ose paneli i kontrollit të pajisjes.
Nëse Remote UI shfaqet nga terminali celular, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa funksione, si për shembull veprimet me skedarin. Nëse ndodh kjo, bëni veprimet nga Remote UI që shfaqet nga kompjuteri ose paneli i kontrollit të pajisjes.
Nëse parametrat e përfaqësuesit janë caktuar me anë të parametrave Wi-Fi të terminalit celular, nuk mund të shfaqni Remote UI të pajisjes që regjistruat me anë të Wi-Fi Direct. Në këtë rast, kontrolloni statusin e pajisjes që shfaqet në Remote UI të kompjuterit ose në panelin e kontrollit të pajisjes.