Cilat numra të portave duhet të lejoni në një mur mbrojtës

Canon PRINT Business përdor numrat e portave në vijim.
80 (TCP): WSD
161 (UDP): SNMP
427 (UDP): SLP
443 (TCP): Për sa më poshtë (HTTPS)
Komunikimi me hapësirën ruajtëse të resë kompjuterike
Komunikimi me Data Conversion Service
Transmetimi i statusit të përdorimit
515 (TCP) / 9100 (TCP): Për punët e printimit
5900 (TCP): Për funksionimin në largësi me pajisjet
8000 (TCP): REST
8080 (TCP): WebDAV*
8443 (TCP): WSD, REST (HTTPS)
9013 (TCP): Për të marrë informacionet e pajisjes të serisë MF
47545 (UDP): Për të marrë informacionet e pajisjes
* Ju mund ta ndryshoni numrin e portës për WebDAV në [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [WebDAV Port] (Porta e WebDAV).