Rreziqet e komunikimit me një certifikatë të nënshkruar vetë

Kur terminalet celulare dhe pajisjet lidhen me anë të Wi-Fi, një certifikatë e serverit e instaluar në pajisje përdoret për komunikimin e enkriptuar. Certifikata e serverit e instaluar në kohën e dërgimit është një certifikatë e nënshkruar vetë.
Kur përdorni një certifikatë të nënshkruar vetë, ekziston mundësia e rrjedhjes së informacioneve konfidenciale, si p.sh. emrat e përdoruesit, fjalëkalimet, etj., kur ndodh një sulm i një personi në mes, si p.sh. kompjuter që mendon se pajisja është e instaluar në intranet.
Për të parandaluar sulmet e personave në mes dhe për të garantuar një siguri të fortë, është e nevojshme të instaloni një certifikatë serveri të vërtetuar në pajisje. Në lidhje me instalimin e një certifikate të serverit, kontaktoni me administratorin e pajisjes.