Nuk mund të printohet

Kontrolloni si më poshtë.
Statusi i pajisjes
A është pajisja e ndezur?
A është caktuar parametri i printimit LPD (LPR) i pajisjes në [On] (Aktiv)?
A është pajisja në linjë?
SHËNIM
Metoda e konfirmimit ndryshon për çdo model të pajisjes. Për detaje, referojuni manualeve të dhëna me pajisjen.
Parametrat e këtij aplikacioni
Nëse po përdorni një server printimi, a përputhen emri i ndarjes së pajisjes dhe emri i radhës së caktuar në këtë aplikacion?
Në varësi të serverit të printimit që po përdorni, nëse emri i ndarjes së një pajisjeje të regjistruar në serverin e printimit dhe emri i caktuar te [Queue Name] (Emri i radhës) i Canon PRINT Business nuk përputhen, mund të mos arrini të printoni.
SHËNIM
Nëse po përdorni një server printimi dhe regjistroni një pajisje që është në përputhje me softuerin drejtues të printerit UFRII LT, mund të mos arrini të printoni.
Karakteret që mund të përdorni për emrin e përdoruesit mund të jenë të kufizuara, në varësi të pajisjes që po përdorni. Nëse është caktuar një varg me karaktere të kufizuara tek [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [User Information] (Informacionet e përdoruesit) të aplikacionit ose [Output Method] (Metoda e daljes) > [User Name] (Emri i përdoruesit) i parametrave të printimit, mund të mos arrini të printoni të dhëna nga ky aplikacion.
Vërtetimi i përdoruesit
A ka funksionuar siç duhet [Update Printer Information] (Përditësoni informacionet e printerit)?
Përditësimi i informacioneve të modalitetit të vërtetimit mund të kufizohet në varësi të parametrave të pajisjes. Trokitni tek [Update Printer Information] (Përditësoni informacionet e printerit), merrni informacionet më të fundit të konfigurimit të pajisjes dhe më pas shfaqni modalitetet e mbështetura të vërtetimit.
A është i kufizuar printimi nga pajisja për printimin e vërtetuar nga përdoruesi?
Nëse printimi nga pajisja është i kufizuar në printimin e vërtetuar të përdoruesit, caktoni [User Name] (Emri i përdoruesit) dhe [Password] (Fjalëkalimi) te [Print Settings] (Parametrat e printerit) > [Authentication Mode] (Modaliteti i vërtetimit) > [User Authentication] (Vërtetimi i përdoruesit) në këtë aplikacion.
A janë të sakta parametrat e vërtetuara nga përdoruesi në këtë aplikacion?
Printimi i vërtetuar nga përdoruesi mund të kryhet vetëm nëse futen saktë [User Name] (Emri i përdoruesit) dhe [Password] (Fjalëkalimi).
A po përpiqeni të kryeni vërtetimin nga përdoruesi si një përdorues të domenit?
Printimi i vërtetuar nga përdoruesi nuk i mbështet përdoruesit e domenit. Caktoni [User Name] (Emri i përdoruesit) dhe [Password] (Fjalëkalimi) të regjistruar në pajisje.