Nuk mund të përdorni funksionin [Release and Print] (Lëshoni dhe printoni)

Nëse shfaqet "HTTP 404 Not Found"
Kontrolloni si më poshtë.
A ka përfunduar ndezja e pajisjes?
Nëse nuk ka përfunduar ndezja, trokitni përsëri te [Release and Print] (Lëshoni dhe printoni) pasi të ketë përfunduar ndezja e pajisjes.
Nëse shfaqet një mesazh gabimi
Kontrolloni si më poshtë.
A është përfshirë "_" në emrin e DNS-së së pajisjes?
Nëse pajisja që po përdorni është e regjistruar në këtë aplikacion jo si një adresë IP, por si një emër i DNS-së, komunikimi me pajisjen mund të dështojë nëse "_" është i përfshirë në emrin e DNS-së.
Kontrolloni emrin e DNS-së në listën e pajisjeve të ekranit [Select Printer] (Zgjidhni printerin). Nëse "_" është i përfshirë në emrin e DNS-së që shfaqet nën emrin e pajisjes, si p.sh. në "device_01.aaa.bbb.com", regjistroni përsëri pajisjen që po përdorni duke kërkuar për të manualisht me anë të adresës së saj IP.
A është caktuar parametri Remote UI në [Administrator Authentication Mode] (Modaliteti i vërtetimit i administratorit)?
Nëse [Authentication Mode] (Modaliteti i vërtetimit) i Remote UI që po përdorni është caktuar te [Administrator Authentication Mode] (Modaliteti i vërtetimit i administratorit), nuk mund të hyni te pajisja nga një terminal celular. Për detaje, këshillohuni me administratorin e pajisjes.
Fjalëkalimi i privilegjeve të administratorit
Nëse fjalëkalimi për hyrjen me privilegjet e administratorit te pajisja që po përdorni është fjalëkalimi i parazgjedhur, nuk mund të hyni te pajisja. Nëse ndodh kjo gjë, ndryshoni fjalëkalimin.
A po përdorni një pajisje që është regjistruar në Wi-Fi Direct duke specifikuar parametrat e përfaqësuesit me anë të parametrave të Wi-Fi të terminalit celular?
Nëse parametrat e përfaqësuesit janë caktuar me anë të parametrave të Wi-Fi të terminalit celular dhe ju jeni lidhur me pajisjen me anë të Wi-Fi Direct, ekrani "Hap dhe printo" nuk mund të shfaqet. Kryeni veprimet në panelin e kontrollit të pajisjes ose rilidhuni me pajisjen me anë të një metode tjetër të ndryshme nga Wi-Fi Direct.
Nëse nuk shfaqen të dhënat e printimit
Kontrolloni si më poshtë.
A janë të saktë parametrat e [User Information] (Informacionet e përdoruesit)?
Në ekranin [User Information] (Informacionet e përdoruesit), caktoni emrin e përdoruesit dhe emrin e domenit që keni përdorur kur keni mbajtur të dhënat e printimit.
Kur hyni si një përdorues domeni, kontrolloni që [User Information] (Informacionet e përdoruesit) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Përdorni emrin e domenit kur hyni te printeri) të jetë caktuar në aktiv.
A janë të saktë parametrat e pajisjes?
Nëse parametrat e pajisjes janë caktuar që të mos shfaqen të dhënat e printimit, të dhënat e printimit nuk do të shfaqen.
A ka skaduar koha e mbajtjes?
Nëse koha e mbajtjes së të dhënave të printimit ka skaduar, të dhënat e printimit do të fshihen.
A i ka fshirë të dhënat e printimit përdorues tjetër?
Nëse të dhënat e printimit janë kategorizuar si [Shared] (I ndarë) ose [Group] (Grup), ka mundësi që një përdorues tjetër të ketë printuar ose fshirë të dhënat e printimit.