Printimi i dokumenteve kërkon kohë

Kur përdorni Data Conversion Service, ngarkimi dhe shkarkimi i të dhënave mund të zgjasë disa minuta, në varësi të përmbajtjes së të dhënave që do të printohen dhe mjedisit të komunikimit që po përdorni. Mënyra për shkurtimin e kohës së përpunimit është si më poshtë.
Kur përdorni Data Conversion Service
Nëse mund të trokitni te [Print] (Printoni) në ekranin [Preview] (Pamja paraprake) para se të përfundojë i gjithë pasqyrimi nga Shërbimi i Konvertimit të të Dhënave, nis printimi. Për shkak se proceset e pasqyrimit dhe printimit ekzekutohen në paralel, koha e përpunimit shkurtohet. Sidoqoftë, nëse përcaktoni gamën e printimit në një skedar të Excel (xls dhe xlsx), nuk mund ta bëni këtë derisa të gjitha të dhënat të kenë mbaruar së konvertuari.