Të dhënat e skanimit veçohen dhe ruhen

Në rastet e mëposhtme, të dhënat e skanuara ndahen në disa skeda.
Kur skanoni shumë origjinalë dhe i nxirrni si skedarë të formatit JPEG.
Kur funksioni [Divide into Pages] (Ndani në faqe) është i caktuar në pajisje kur skanoni nga një imageRUNNER ADVANCE duke përdorur funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni).
Trajto ndarjen e të dhënave në disa skeda si më poshtë.
Printimi/[Open in] (Hapni në)
Punoni në një skedar çdo herë nga [Documents] (Dokumente) në ekranin kryesor të këtij aplikacioni.
Një skedë me radhë mund të printohet ose të hapet në një aplikacion tjetër. Nuk mund të printoni të dhëna të ndara në shumë skedarë nga ekrani i pamjes paraprake të dokumentit ose t'i hapni në një aplikacion tjetër.
SHËNIM
Kur e përdorni nga [Documents] (Dokumente) në ekranin kryesor, mund të printohen njëherësh deri në 20 skedarë imazhesh (përveç skedarëve në formatin TIFF).
Pamja paraprake e skedarit
Trokitni te [] ose [] në fund të ekranit të pamjes paraprake të dokumentit për t'i ndërruar dhe për të kontrolluar pamjet paraprake të skedarëve.