Copyright

Copyright CANON INC. 2022
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná vo vyhľadávacom systéme alebo prekladaná do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, ručne alebo inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Inc.