Karta [Základný režim]

Táto karta obsahuje okrem všetkých nastavení skenovania aj základné nastavenia. Ak ich budete používať v poradí [] až [] na karte, konfiguráciu a skenovanie budete môcť vykonávať pomocou všeobecných nastavení.
[Výber zdroja]
Slúži na výber typu, farby a umiestnenia originálu. Nastavenia obrázka sa upravia podľa stavu originálu.
Ak vyberiete možnosť [Časopis (farebne/predlohové sklo)] alebo [Dokument (farebne/podávač)], nezrovnalosti intenzity a moaré, ku ktorým dochádza pri skenovaní tlačovín, možno redukovať.
[Ukážka]
Ak je originál uložený na platni, v ukážke sa zobrazia aktuálne nastavenia. Rám výrezu vyznačujúci oblasť skenovania sa v ukážke zobrazuje formou bodkovaných čiar.
V ukážke môžete upravovať nastavenia pri súčasnej kontrole obrázka.
[Výber účelu]
Umožňuje vybrať účel, na ktorý sa obrázok použije.
[Výstupný formát]
Slúži na výber veľkosti po vytlačení alebo veľkosti zobrazenia obrázka podľa účelu použitia v položke [Výber účelu]. Ak vyberiete možnosť [Flexibilné], môžete zmeniť veľkosť posúvaním rámu výrezu, ktorý je zobrazený v ukážke.
Ak vyberiete možnosť [Pridať/odstrániť], môžete zaregistrovať veľkosť výstupu. Pre každý účel použitia v položke [Výber účelu] môžete zaregistrovať maximálne 10 veľkostí výstupu.
[ Otočiť pomer strán]
Slúži na zmenu výšky a šírky rámu výrezu. Pri výbere možnosti [Flexibilné] sa táto funkcia nedá používať.
[Korekcia vyblednutia]
V stave, kedy je obrázok zobrazený v ukážke, slúži na korekciu vyblednutia farby v starých fotografiách atď., aby sa dosiahli žiarivé obrázky.
Túto funkciu môžete používať, ak vyberiete možnosť [Fotografia (farebne/predlohové sklo)] alebo [Časopis (farebne/predlohové sklo)] pre nastavenie [Výber zdroja].
[Skenovať]
Slúži na naskenovanie originálu pomocou aktuálnych nastavení. Ak nie sú nastavené rámy výrezu, naskenuje sa celý originál.

Príbuzné témy