Poznámky použité v príručke

Popisuje symboly a nastavenia používané v tejto príručke.

Symboly použité v tejto príručke

V tejto príručke sa nachádzajú vysvetlenia položiek a operácií, ktoré je nutné dodržiavať pri používaní softvéru, a symboly, ktoré označujú nasledujúce.
DÔLEŽITÉ
Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Nezabudnite si pozorne preštudovať tieto položky, aby ste zariadenie používali správne a vyhli sa poškodeniu zariadenia alebo majetku.
POZNÁMKA
Označuje objasnenie úkonu alebo obsahuje ďalšie vysvetlenia postupu. Odporúča sa, aby ste poznámky pozorne čítali.

O nastaveniach

V tejto príručke sú názvy nastavení zobrazených na obrazovke počítača zobrazené tak, ako je uvedené v nasledujúcich príkladoch.
Príklad:
[Skenovať]
[OK]