Disclaimer

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder aankondiging vooraf.
CANON INC. AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, BEHALVE ZOALS HIER AANGEGEVEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, AANSPRAKELIJKHEID OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIKSDOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. CANON INC. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR VERLIES OF KOSTEN VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.