Pred použitím

Ak chcete povoliť funkcie podporované zariadením, ktoré používate, a odosielať faxy, musíte nastaviť možnosti zariadenia. Možnosti zariadenia je možné získať na karte [Nastavenia zariadenia] > [Získať informácie o zariadení], ale ak ich nedokážete získať, nastavte ich ručne na karte [Nastavenia zariadenia].
V závislosti od zariadenia sa úlohy odoslané faxom z ovládača nemusia zaznamenať v protokole tlačového servera PS. Aj pri úlohách odosielaných prostredníctvom NetWare sa zaznamenávané informácie nemusia zaznamenať správne.
Ak vyberiete faxovú dosku, ktorá nie je kompatibilná s modelom tlačiarne, ktorý používate, a vyberiete linku, ktorá nezodpovedá platnej linke, z ktorej sa má odosielať, existuje možnosť, že bude fax odoslaný cez inú linku.
Ak v ovládači nastavíte funkciu, ktorá nie je podporovaná zariadením, ktoré používate, môže to viesť k neželanému výsledku prenosu. Môže to tiež spôsobiť nemožnosť odoslať faxy.
Funkcie, ktoré môžete používať, sa môžu líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok.
Zariadenie, ktoré používate a jeho nastavenia
Verzia firmvéru zariadenia
Štruktúra volieb zariadenia
Verzia ovládača
Počítačové prostredie, ktoré používate
Keďže pri odosielaní faxu z aplikácie pre Windows Obchod nie je možné zobraziť obrazovku nastavenia prenosu faxu ovládača, počet funkcií, ktoré môžete nastaviť, je obmedzený.
Obsah obrazovky, postupy atď. zobrazené a popísané v tomto návode sa môžu líšiť od tých, ktoré sú skutočne zobrazené.
V tejto príručke sú použité príklady pri použití systému Windows 11.