Ansvarsfraskrivelse

Informasjon i denne veiledningen kan endres uten varsel.
CANON INC. GIR INGEN GARANTI AV NOE SLAG MED HENSYN TIL DETTE MATERIALET, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, BORTSETT FRA DET SOM ER ANGITT HER, HERAV INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTI FOR MARKEDSFØRBARHET, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. CANON INC. TAR IKKE PÅ SEG NOE ANSVAR FOR DIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG ELLER FOR TAP ELLER UTGIFTER SOM SKYLDES BRUK AV DETTE MATERIALET.