เกี่ยวกับไฟล์ Readme

ข้อพึงระวังเมื่อติดตั้งหรือใช้งานไดรเวอร์จะระบุไว้ในไฟล์ Readme
ไฟล์ Readme จะบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ของไดรเวอร์ที่ดาวน์โหลดไว้โดยใช้ชื่อดังนี้
Readme_th.html
นอกจากนี้ หากคุณกำลังติดตั้งโปรแกรมติดตั้ง คุณสามารถดูที่หน้าจอสำหรับการตรวจสอบ ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ของ CANON