คำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
บริษัท CANON INC. ไม่ขอรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในทุกกรณี ซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้ และมิได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันด้านการตลาด โอกาสด้านการค้า ความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ บริษัท CANON INC. จะไม่ขอรับผิดเกี่ยวกับความเสียหายอันเป็นเหตุบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้