Trước khi sử dụng

Phần mềm trình điều khiển mới nhất được đăng tải trên trang web Canon. Vui lòng xác minh môi trường điều hành, v.v.., và tải về phần mềm phù hợp nếu cần.
Trang web toàn cầu của Canon: https://global.canon/
Các chức năng khả dụng với bạn có thể khác nhau tùy theo các điều kiện sau.
Thiết bị mà bạn đang sử dụng và cài đặt của nó
Phiên bản phần sụn của thiết bị
Cấu trúc tùy chọn của thiết bị
Trình điều khiển bạn đang sử dụng
Phiên bản trình điều khiển
Môi trường máy tính mà bạn đang sử dụng
Nếu bạn cài đặt chức năng trong trình điều khiển không khả dụng đối với thiết bị bạn đang sử dụng, việc này có thể dẫn đến kết quả in không mong muốn.
Nội dung màn hình, quy trình, v.v.., được hiển thị và mô tả trong sổ tay hướng dẫn có thể khác so với nội dung và quy trình được hiển thị trong thực tế.
Trong sổ tay hướng dẫn, các ví dụ được thực hiện trên Windows 10.