In Tập Sách Dạng Đóng Ghim Gáy

Khi thực hiện in tập sách, bạn có thể chỉ định dập ghim ở giữa các trang đầu ra. Các trang này được chia nhỏ thành các bộ và gấp làm đôi, và từng bộ được đóng gáy ở giữa.
1.
Hiển thị tờ [Chính].
2.
Chọn [In Tập Sách].
Bạn cũng có thể đặt [In Tập Sách] trong tờ [Bố Cục].
3.
Chọn [Bật] từ [Ghim] → chọn [Đóng ghim gáy] làm vị trí dập ghim.
Bạn cũng có thể đặt [Ghim] trong tờ [Hoàn tất].

Chủ đề liên quan