Tạo Tập Sách thành Các Bộ

Khi tạo tập sách từ một tài liệu có nhiều trang, bạn có thể chia các trang thành các bộ và in.
1.
Hiển thị tờ [Chính] hoặc [Bố Cục].
2.
Chọn [In Tập Sách] → nhấp [Chi tiết].
3.
Trong hộp thoại [Cài Đặt Tập Sách], chọn [Chia thành các bộ cho bố cục tập sách].
4.
Chọn phương pháp chia từ [Chia thành các Bộ].
Nếu chia tự động, chỉ định số trang cho từng bộ.
Khi chia thủ công và thực hiện in tập sách có đóng ghim gáy chỉ định một giá trị tương đương hoặc nhỏ hơn số trang tối đa mà thiết bị có thể đóng gáy được. Đối với số trang tối đa có thể đóng được gáy, tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị.
5.
Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan