Cài Đặt Tên Người Dùng

Bạn có thể đặt tên người dùng cần sử dụng cho các tác vụ in. Tên người dùng đã cài đặt sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển của thiết bị, và được in làm tên người dùng cho đầu trang hoặc chân trang.
Để thay đổi tên người dùng, bạn cần phải cho phép thay đổi cài đặt thiết bị.

Cho phép Thay đổi Tên Người dùng

1.
Hiển thị tờ [Hỗ Trợ/Thiết Bị].
2.
Nhấp vào [Cài Đặt Thiết Bị].
Khi bạn nhấp vào [Cài Đặt Thiết Bị], sau khi hiển thị màn hình xác nhận hỏi bạn có muốn lưu cài đặt hay không, màn hình cài đặt in sẽ đóng lại.
3.
Hiển thị tờ [Cài Đặt Quản Trị Viên].
4.
Nhấp vào [Thay Đổi Cài Đặt Quản Trị Viên].
Nếu xuất hiện màn hình yêu cầu bạn xác nhận bạn có muốn cho phép thay đổi hay không, nhấp vào [Có] → hiển thị tờ [Cài Đặt Quản Trị Viên].
5.
Kích hoạt [Danh Sách Cài Đặt] > [Cho phép thay đổi tên người dùng] → nhấp vào [OK].

Đặt Tên Người dùng

1.
Hiển thị tờ [Hỗ Trợ/Thiết Bị].
2.
Nhấp vào [Cài Đặt Tên Người Dùng].
3.
Trong hộp thoại [Cài Đặt Tên Người Dùng], chọn [Tên sẽ Sử Dụng] → nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan