Tuyên bố từ chối

Thông tin trong tài liệu này có thể được thay đổi mà không cần thông báo.
CANON INC. KHÔNG ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU NÀY, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT HOẶC NGỤ Ý, TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG TÀI LIỆU NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TỪ ĐÓ, BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO TỪNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. CANON INC. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ HƯ HỎNG TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN HAY DO HẬU QUẢ CÓ TÍNH CHẤT BẤT KỲ CÓ TÍNH CHẤT BẤT KỲ HOẶC NHỮNG MẤT MÁT HAY CHI PHÍ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU NÀY.