Các yêu cầu hệ thống trong hướng dẫn

Hướng dẫn hoạt động với các trình duyệt web sau đây. Sử dụng hướng dẫn với chức năng script và cookie kích hoạt trong trình duyệt web.
Windows
Internet Explorer 9 và phiên bản mới hơn
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome *
macOS
Safari
Firefox
Chrome *
Linux
Firefox
iOS
Safari *
Android
Chrome *

* Chỉ khi truy cập sổ tay hướng dẫn trên Internet.