Thương hiệu

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, và Microsoft Edge là các thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corporation tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác.
macOS và Safari là thương hiệu của Apple Inc.
Các tên sản phẩm và công ty khác đề cập đến ở đây có thể là các thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.