Về Trình Điều Khiển Này

Trình điều khiển này cho phép bạn hiển thị màn hình cài đặt in của các trình điều khiển hỗ trợ ứng dụng Windows Store và ứng dụng dành cho máy tính để bàn, và sử dụng các chức năng in của các thiết bị Canon.
Vì hỗ trợ nhiều thiết bị, chức năng này cho phép bạn sử dụng các chức năng in cơ bản mà không cần cài đặt trình điều khiển cho từng thiết bị.
Trong hướng dẫn này, các ứng dụng Windows Store và UWP (Universal Windows Platform) được gọi là các ứng dụng từ Store.

In từ Một Ứng Dụng Dành Cho Máy Tính để Bàn

Màn hình cài đặt in sau được hiển thị khi bạn in từ các ứng dụng dành cho máy tính để bàn.

In từ Một Ứng Dụng từ Store

Màn hình cài đặt in sau được hiển thị khi bạn in từ ứng dụng từ Store.
Các chức năng cần thiết để in từ các ứng dụng từ Store được tự động cài đặt từ Windows Store sau khi cài đặt trình điều khiển.

Chủ đề liên quan