Tờ [Cài Đặt Thiết Bị]/[Cài Đặt Quản Trị Viên]

Bạn có thể kiểm tra cài đặt tuỳ chọn, cấu hình cài đặt quản lý ID phòng ban, và cài đặt quản trị viên có liên quan đến thiết bị.
LƯU Ý
Để trở về màn hình cài đặt in, hiển thị từ biểu tượng thiết bị trong [Thiết bị và Máy in] hoặc từ menu in của ứng dụng màn hình nền.

Tờ [Cài Đặt Thiết Bị]

[Truy Xuất Thông Tin Thiết Bị]
Thu thập thông tin thiết bị và áp dụng vào cài đặt.
[Danh Sách Tùy Chọn]
Hiển thị theo dạng danh sách thông tin cài đặt về tuỳ chọn đầu ra giấy, tuỳ chọn nguồn giấy, v.v... kèm theo thiết bị.
Nếu bạn muốn cài đặt thủ công các tuỳ chọn cài đặt, sau khi chọn mục, cài đặt mục được hiển thị trong [Danh Sách Tùy Chọn].
[Chức Năng Xác Thực]
Quản lý in bằng các phương tiện chức năng quản lý ID phòng ban hoặc chức năng xác thực người dùng. Nhấp vào [Cài đặt] và chọn loại chức năng xác thực sẽ sử dụng.
[Tên Người Dùng Mặc Định]
Cho phép bạn cài đặt giá trị mặc định của tên người dùng cần sử dụng cho các tác vụ in. Tên người dùng đã cài đặt sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển của thiết bị, và được sử dụng làm tên người dùng cho đầu trang hoặc chân trang.
Để cài đặt mục này, cần kích hoạt tờ [Cài Đặt Quản Trị Viên] > [Cho phép thay đổi tên người dùng].
[Thông Tin Nguồn Giấy]
Hiển thị thông tin về giấy đặt trong nguồn giấy. Bạn cũng có thể nhập chú thích mong muốn cho từng nguồn giấy.
[+][-]
[Cài Đặt Địa Chỉ IP]
Cho phép bạn chỉ định xem địa chỉ IP của thiết bị được lấy thông tin được nhận diện tự động hay chỉ định thủ công. Nếu không thể tìm thấy địa chỉ IP, bạn có thể chỉ định địa chỉ IP để lấy thông tin của thiết bị.
Nếu bạn chỉ định địa chỉ IP bằng cài đặt này, nó không được áp dụng cho cổng in.
[Giới thiệu]
Hiển thị thông tin về phiên bản trình điều khiển.

Tờ [Cài Đặt Quản Trị Viên]

[Danh Sách Cài Đặt]
Hiển thị theo dạng danh sách các cài đặt và nội dung cài đặt cho quản trị viên thiết bị để quản lý các cài đặt mặc định.
[Thay Đổi Cài Đặt Quản Trị Viên]
Cho phép bạn thay đổi quyền của người dùng và mỗi cài đặt trong tờ [Danh Sách Cài Đặt].

Chủ đề liên quan