Tờ [Bố Cục]

Bạn có thể chọn bố cục hoặc cài đặt sửa đổi trang khi in.
[In Tập Sách]
In với những trang tài liệu được sắp xếp để có thể gấp làm đôi tạo thành tập sách.
[Chi tiết]
Cho phép bạn cấu hình cài đặt chi tiết khi tiến hành in tập sách như chiều mở và độ rộng lề đóng gáy.
Hộp Thoại [Cài Đặt Tập Sách]
[+][-]
[Chèn Hình Mờ]
Chèn và in các ký tự bán trong suốt như [BÍ MẬT HÀNG ĐẦU] hoặc [BẢN NHÁP] lên trên dữ liệu in.
[Chi tiết]
Cho phép bạn tạo hình mờ mới và chỉnh sửa các hình mờ đang có.
Hộp Thoại [Sửa Hình Mờ]
[+][-]
[Thêm Khung]
In khung viền xung quanh chu vi của trang.
[Áp phích]
Phóng to dữ liệu in của một trang và in trên nhiều trang giấy. Khi các trang đầu ra được nối với nhau, chúng tạo thành một bản in lớn như áp phích.
Nếu bạn chọn [Tùy Chỉnh], bạn có thể chỉ định số dòng và cột tương ứng.
[Chi tiết]
Cho phép bạn đặt các chi tiết như phạm vi của các trang in, in với các đường viền, v.v...
Hộp Thoại [Cài Đặt Áp Phích]
[+][-]
[Cỡ/Hướng Hỗn Hợp]
In dữ liệu mà trong đó cỡ và hướng giấy khác nhau giữa các trang.
[+][-]
[Đầu Trang/Chân Trang]
Cho phép bạn gắn đầu trang hoặc chân trang vào dữ liệu in. Bạn có thể đặt vị trí và định dạng của đầu trang hoặc chân trang.
Nếu bạn thực hiện in tập sách hoặc in hai mặt, bạn cũng có thể đặt số trang sao cho số trang được in tại cùng một vị trí ở mặt trước và mặt sau của trang.

Chủ đề liên quan