Tờ [Nạp Giấy]

Bạn có thể cài đặt nguồn giấy và thông tin.
LƯU Ý
Phụ thuộc vào các hộc giấy và các tổ hợp của chúng được cài đặt làm tùy chọn, thông tin nguồn giấy được hiển thị ở đầu trình điều khiển có thể không khớp với thông tin hiển thị ở đầu thiết bị. Do đó, bạn có thể sẽ không có được thông tin thiết bị liên quan đến các nguồn giấy một cách chính xác.
[Nguồn Giấy]
Chỉ định giấy để in ở cài đặt nguồn giấy. Nếu bạn chọn [Tự động], nguồn giấy tương ứng với cỡ giấy đầu ra được chọn tự động.
[Thông Tin Nguồn Giấy]
Hiển thị thông tin về giấy đặt trong nguồn giấy. Bạn cũng có thể nhập chú thích mong muốn cho từng nguồn giấy.

Chủ đề liên quan