Tờ [Chất lượng]

Bạn có thể cài đặt phương pháp xử lý in để phù hợp với nội dung của dữ liệu in.
[Cài Đặt Chi Tiết cho Chất Lượng]
Cho phép bạn cài đặt chi tiết chất lượng in.
Hộp Thoại [Cài Đặt Chi Tiết cho Chất Lượng]
[+][-]
[Cài Đặt Phù Hợp]
Cho phép bạn đặt một thao tác phù hợp để điều chỉnh màu.
Hộp Thoại [Cài Đặt Phù Hợp]
[+][-]
[In Hai Màu]
In hai màu, với các phần của dữ liệu in không có dữ liệu màu được in theo gam màu đen, và các phần có dữ liệu màu được in theo gam màu quy định.

Chủ đề liên quan