Tờ [Hỗ Trợ/Thiết Bị]

Bạn có thể cấu hình cài đặt môi trường trình điều khiển, cài đặt thông tin thiết bị, v.v...
[Xem Cài Đặt]
Hiển thị danh sách để kiểm tra cài đặt hiện tại.
[Sửa Cài Đặt Ưa Thích]
Cho phép bạn chỉnh sửa danh sách [Cài Đặt Ưa Thích], và nhập hoặc xuất danh sách cần sử dụng sang máy tính khác.
Hộp Thoại [Sửa Cài Đặt Ưa Thích]
[+][-]
[Khắc phục sự cố]
Cho phép bạn định cấu hình các cài đặt thao tác trình điều khiển chi tiết cho việc in hoặc các ứng dụng đặc biệt. Chọn một mục từ [Danh Sách Cài Đặt] trong hộp thoại [Khắc phục sự cố] hiển thị giải thích chi tiết.
[Tùy chọn]
Cho phép bạn thay đổi cỡ giấy hiển thị bởi trình điều khiển và ngôn ngữ hiển thị theo vùng bạn đang sử dụng hoặc sở thích tùy chọn của bạn, và khởi tạo các cài đặt của cài đặt ưa thích, v.v... Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ hiển thị, sau khi chọn ngôn ngữ bạn muốn để sử dụng trong [Ngôn ngữ], đóng màn hình cài đặt in và sau đó mở lại.
[Cài Đặt Thông Tin Xác Thực]
Cho phép bạn quản lý in bằng các phương tiện chức năng quản lý ID phòng ban hoặc chức năng xác thực người dùng.
Bằng cách nhấp vào [Xác minh] trên màn hình hiển thị, bạn có thể kiểm tra thông tin xác thực đã cài đặt trong thiết bị và nội dung đã nhập có khớp với nhau hay không.
[Cài Đặt Tên Người Dùng]
Cho phép bạn cài đặt tên người dùng cần sử dụng cho các tác vụ in. Tên người dùng đã cài đặt sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển của thiết bị, và được sử dụng làm tên người dùng cho đầu trang hoặc chân trang.
[+][-]
[Cài Đặt Thiết Bị]
Cho phép bạn cấu hình các cài đặt tuỳ chọn thiết bị và cài đặt quản trị viên.
[+][-]
[Giới thiệu]
Hiển thị thông tin về phiên bản trình điều khiển.

Chủ đề liên quan