Strømforsyning

Denne maskine kan bruges med en spænding fra 220 til 240 V og en elektrisk frekvens på 50/60 Hz.
Brug kun en strømforsyning, som lever op til de angivne krav. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
Maskinen skal være tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse med den medfølgende elledning.
Anvend ikke andre netledninger end den medleverede, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
Den medfølgende netledning er beregnet til at blive brugt til denne maskine. Kobl ikke netledningen til andre enheder.
Undlad at ændre, trække i, bøje hårdt eller udføre andre handlinger, der kan beskadige netledningen. Placer ikke tunge genstande på elledningen. Hvis netledningen ødelægges, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Du må ikke isætte eller trække strømstikket ud med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
Brug ikke forlængerledninger eller multistik med denne maskine. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Undlad at pakke netledningen sammen eller binde den i en knude, da det kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.
Sæt elledningen helt ind i stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød.
Fjern strømstikket fra stikkontakten under tordenvejr. Ellers risikerer du, at der opstår brand, elektrisk stød eller skader på maskinen.
Installér maskinen tæt på stikkontakten, og sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring strømstikket, så det hurtigt kan tages ud i nødstilfælde.
Under tilslutning af strøm
Tilslut ikke maskinen til en nødstrømskilde.
Hvis du sætter denne maskine i en stikkontakt med flere stik, må du ikke bruge de øvrige stik til at tilslutte andre enheder.
Sæt ikke netledningen i computerens hjælpeudgang.
Andre forholdsregler
Elektrisk støj kan medføre, at maskinen får funktionsfejl eller mister data.
0SS5-002