Håndtering

Træk øjeblikkeligt strømstikket ud af stikkontakten, og ret henvendelse til en autoriseret Canon-forhandler, hvis maskinen kommer med en usædvanlig lyd, udsender en usædvanlig lugt eller udsender røg eller varme. Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
Prøv ikke at skille maskinen ad eller foretage ændringer på den. Der er komponenter med høj spænding og høje temperaturer inden i maskinen, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
 
Placer maskinen et sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med netledningen og andre kabler eller interne eller elektriske dele. Ellers kan det medføre uventede uheld.
Anvend ikke brændbare sprays i nærheden af maskinen. Hvis brændbare væsker kommer i kontakt med elektriske dele inden i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
Når du flytter denne maskine, skal du sørge for at slukke strømmen for maskinen og computeren og derefter derefter tage strømstikket og interfacekabler ud. Hvis dette ikke sker, kan det beskadige netledningen eller interfacekablerne og forårsage brand eller elektrisk stød.
Når strømstikket er sat i en stikkontakt, må du ved isætning eller udtrækning af et USB-kabel ikke røre ved forbindelsens metaldele, da dette kan medføre elektrisk stød.
Hvis du har pacemaker
Denne maskine genererer et svagt magnetflux. Hvis du har pacemaker og føler dig utilpas, skal du gå væk fra maskinen og straks søge læge.
Anbring ikke tunge genstande oven på denne maskine, da de kan vælte ned og medføre personskade.
For din egen sikkerheds skyld skal du trække netledningen ud, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid.
Vær forsigtig, når du åbner og lukker dæksler, så du ikke kommer til skade med hænderne.
Hold hænder og tøj væk fra valserne i udskrivningsområdet. Du kan komme til skade, hvis en valse får fat i hænder eller tøj.
Maskinens inderside og udgangsbakken er varm under og lige efter brug. Undgå kontakt med disse områder for at undgå forbrændinger. Udskrevet papir kan også være varmt lige efter udskrivning, så vær forsigtig, når du fjerner det. Ellers kan det medføre forbrændinger.
Maskinens inderside og udgangsbakken er varm under og lige efter brug. Undgå kontakt med disse områder for at undgå forbrændinger. Udskrevet papir kan også være varmt lige efter udskrivning, så vær forsigtig, når du fjerner det. Ellers kan det medføre forbrændinger.
Når du kopierer med en tyk bog placeret på glaspladen, må du ikke trykke hårdt ned på glaspladen. Hvis du gør det, kan det beskadige glaspladen og medføre personskade.
Undgå at tabe en tung genstand, f.eks. en ordbog, på glaspladen. Hvis du gør det, kan det beskadige glaspladen og medføre personskade.
Maskinen må ikke transporteres, hvis Cassette Feeding Unit eller Cassette Module sidder i. Ellers kan Cassette Feeding Unit eller Cassette Module falde ud og medføre personskade.
 
Laserstråle
Denne maskine er klassificeret som laserprodukt i klasse 1 under IEC 60825-1: 2014, EN60825-1: 2014. Laserstrålen kan være skadelig for mennesker. Laserstrålen er indesluttet i beskyttelseshuse og eksterne dæksler, så der er ingen fare for, at laserstrålen undslipper under normal brug af maskinen. Det er vigtigt, at du læser følgende bemærkninger og anvisninger om sikkerhed.
Åbn aldrig andre dæksler end dem, der angives i denne vejledning.
Fjern ikke det advarselsmærkat, som sidder på indersiden af frontdækslet.
Hvis du betjener denne maskine på andre måder end de foreskrevne fremgangsmåder vedrørende kontrol, justering og betjening i denne vejledning, kan det medføre farlig udstråling.
Hvis laserstrålen skulle slippe ud og ramme øjnene, kan dette beskadige dine øjne.
 
Andre forholdsregler
Følg instruktionerne på advarselsmærkatet på maskinen.
Undgå at ryste maskinen eller give den et stød.
Undlad at åbne og lukke døre, dæksler og andre dele med magt. Gør du det, kan du beskadige maskinen.
Rør ikke ved elkontakterne.
For at forhindre papirstop må du ikke slukke for strømmen, åbne/lukke kontrolpanelet eller dæksler og ilægge/udtage papir under udskrivning.
Brug en telefonledning med en længde på 3 m eller mindre.
Brug et USB-kabel med en længde på 3 m eller mindre.
0SS5-003