Bemærkning

Tredjepartstjenester og -software

EMC-kravene i EU-direktivet

Dette udstyr overholder de vigtigste EMC-krav i EU-direktivet. Vi erklærer, at dette produkt overholder EMC-kravene i EU-direktivet ved 230 V nominel netindgang, 50 Hz, selvom produktets normerede indgangseffekt er 220 til 240 V, 50/60 Hz. Anvendelse af et skærmet kabel er påkrævet for at overholde de tekniske EMC-krav i EU-direktivet.

Lasersikkerhed

Dette produkt er certificeret som et klasse 1-laserprodukt i IEC60825-1:2014 og EN60825-1:2014. Det betyder, at produktet ikke frembringer farlig laserstråling.
Da stråling inde i produktet er fuldstændigt indesluttet bag beskyttende kabinet og udvendige dæksler, kan laserstrålen ikke slippe ud af maskinen under brugerens betjening.
Det beskyttende kabinet og de udvendige dæksler må ikke fjernes, undtagen som angivet i vejledningerne til udstyret.

Yderligere oplysninger

Når du servicerer eller justerer produktets optiske system, skal du sørge for ikke at placere skruetrækkere eller andre skinnende objekter i laserstrålens bane. Derudover skal tilbehør som ure og ringe fjernes, før der arbejdes med produktet.
Den reflekterede stråle, uanset om den er synlig eller usynlig, kan beskadige dine øjne permanent.
Mærkaten herunder er sat på indersiden af frontdækslet.
Dette produkt er klassificeret under IEC60825-1:2014 og EN60825-1:2014, der overholder følgende klassifikationer;
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1
Udførelser af kontroller eller justeringer eller brug af fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i manualerne til denne maskine, kan medføre udsættelse for skadelig laserstråling.

WEEE-direktivet

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne.
Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

IPv6 Ready-logo

 
Den protokolstak, der er inkluderet i denne maskine, har modtaget IPv6 Ready Logo Phase-2, etableret af the IPv6 Forum.

Produktoplysninger, der kræves af KOMMISSIONSBESTEMMELSE (EU) NR. 801/2013, som ændrer bestemmelse (EF) nr. 1275/2008

Strømforbruget af produktet i standby på et netværk, hvis de kablede netværksporte er forbundet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret (hvis de er tilgængelige på samme tid).
Modelnavn
Produktets strømforbrug i standby på et netværk
imageRUNNER C1335iF
1,1 W
imageRUNNER C1335iFC
1,1 W
imageRUNNER C1325iF
1,1 W
Den eller de ovenstående værdier er de faktiske værdier for hver enkelt maskine, er valgt vilkårligt og kan derfor variere i forhold til værdien for den maskine, der er i brug. De valgfri netværksport er ikke tilsluttet og/eller aktiveret i målingen.

Ansvarsfraskrivelser

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE.

Copyright

Copyright CANON INC. 2018
Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, kodes eller lagres i et informationssystem eller på nogen måde oversættes til noget naturligt eller kunstigt sprog, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk eller manuelt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Inc.

Varemærker

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS og OS X er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word og Excel er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande, og det anvendes på licens.
Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Docs og Gmail er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.
Mopria®, Mopria®-logoet og Mopria® Alliance-logoet er registrerede varemærker eller servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Logoerne for Adobe, PostScript og PostScript er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
PDF-logoet er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Alle andre mærkenavne og produktnavne er registrerede varemærker, varemærker eller tjenesteydelser fra deres respektive ejere.
0SS5-0FJ