Avís

Logotip IPv6 Ready

La pila de protocols inclosa en aquest equip ha obtingut el Logotip IPv6 Ready Fase 2, segons el que s'estableix a l'IPv6 Forum.

Informació del producte requerida per la NORMATIVA DE LA COMISSIÓ (EU) núm. 801/2013 que modifica la normativa (EC) núm. 1275/2008

Consum energètic del producte en mode preparat connectat a la xarxa si els ports de xarxa de fil estan connectats i tots els ports de xarxa sense fil estan activats (si estan disponibles al mateix temps).
Nom del model
Consum energètic del producte en mode preparat connectat a la xarxa
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw
3,0 W o menys
Els valors anteriors són els valors reals per màquina, triats arbitràriament i, per tant, poden ser diferents del valor de l'equip que s'està utilitzant. A la mesura, els ports de xarxa opcionals no estan connectats ni/o activats.

Directives WEEE i sobre les bateries

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)
Aquests símbols indican que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives.
Si al costat d'aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l'acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva.
Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE. La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final.
Per a més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb l'oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d'escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Descàrrecs de responsabilitat

La informació que s'inclou en aquest document pot canviar sense avís previ.
CANON INC. NO CONCEDEIX CAP GARANTIA SOBRE AQUEST MATERIAL, NI DE FORMA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, EXCEPTE EL QUE S'ESTIPULA EN AQUEST CONTRACTE, INCLOSES LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEÏTAT PER A UN PROPÒSIT O ÚS DETERMINAT O CONTRA L'INCOMPLIMENT DE PATENTS. CANON INC. NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT DE CAP DANY DIRECTE, ACCIDENTAL O DERIVAT DE QUALSEVOL NATURALESA, NI DE LES PÈRDUES O DESPESES QUE SIGUIN CONSEQÜÈNCIA DE L'ÚS D'AQUEST MATERIAL.
Si no teniu accés a l'Adobe Reader per veure els manuals en format PDF, proveu altres programes com ara el PDF Preview desenvolupat per Vivid Document Imaging Technologies.

Marques comercials

Adobe, Acrobat i Reader són marques comercials registrades d'Adobe Systems Incorporated als Estats Units o altres països.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X, Safari, AirPrint i el logo d'AirPrint són marques comercials d'Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word i Excel són marques comercials registrades o marques comercials de Microsoft Corporation als Estats Units o altres països.
iOS és una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco als Estats Units o altres països i s'utilitza amb el permís pertinent.
Google Cloud Print, Google Chrome i Android són marques comercials registrades o marques comercials de Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Adobe, PostScript i el logotip de PostScript són marques comercials registrades o marques comercials d'Adobe Systems Incorporated als EUA i en altres països.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
El logotip de PDF és una marca comercial o una marca comercial registrada d'Adobe Systems Incorporated als Estats Units i a altres països.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
La resta de productes i noms de marca són marques comercials registrades, marques comercials o marques de serveis dels seus propietaris respectius.

Copyright

Es prohibeix la reproducció del contingut d'aquest document, ja sigui íntegrament o parcialment, sense un permís previ.

Limitacions legals sobre l'ús de l'equip i de les imatges

L'ús del vostre producte per llegir, imprimir o reproduir d'alguna manera determinats documents i fer ús de les imatges llegides, impreses o reproduïdes pot estar prohibit per la llei i, per tant, podeu incórrer en responsabilitats civils o penals. A continuació es proporciona una llista no exhaustiva d'aquest tipus de documents amb informació merament orientativa. Si no sabeu amb seguretat si la utilització d'aquest producte per a la lectura, impressió o qualsevol altra forma de reproducció d'un document, o bé la utilització de les imatges resultants és legal, poseu-vos en contacte amb un assessor legal.
Paper moneda
Xecs de viatge
Girs postals
Vals de menjar
Certificats de dipòsit
Passaports
Segells de correus (amb o sense mata-segells)
Documents d'immigració
Insígnies d'identificació
Timbres i paper d'estat (amb o sense mata-segells)
Documents de reclutament i serveis especials
Bons i altres títols de deute
Xecs o lletres de canvi emesos per agències governamentals
Certificats d'accions
Permisos de conduir i documents de propietat d'automòbils
Obres i obres protegides per les lleis de dret d'autor sense permís del propietari dels drets
V_180829
551E-07Y