کاغذ موجود

انواع کاغذی که با این دستگاه می توان استفاده کرد در جدول زیر نشان داده شده است.

اندازه های کاغذ پشتیبانی شده

: موجود است   : موجود نیست
اندازه های کاغذ
کشوی کاغذ ‎‏*1
سینی چند منظوره
چاپ دو طرفه خودکار ‎‏*2
A4 ‎‏‏*3‏*4
B5 ‎‏
A5‎‏
Legal (LGL)‎‏ ‏*3
نامه (LTR)‎‏ ‏*3‏*4
Statement (STMT)‎‏
Executive (‏EXEC)
Oficio ‎‏‏*3
Oficio (Brazil) ‎‏‏*3
Oficio (Mexico) ‎‏‏*3
Letter (Government) ‎‏‏*3
Legal (Government)‎‏ ‏*3
Foolscap/Folio ‎‏‏*3
Foolscap (Australia)‎‏ ‏*3
Legal (India) ‎‏‏*3
3x5inch
‎‏‏*5
Envelope No.10 (‏COM10)
‎‏ ‏*6
Envelope Monarch
‎‏‏*5
‎‏ ‏*6
Envelope C5
‎‏ ‏*6
Envelope DL
‎‏ ‏*6
اندازه کاغذ سفارشی
‎‏‏*7
‎‏ ‏*8
‎‏‏*9
‎‏*1شامل Cassette Feeding Module-AF اختیاری می شود.
‎‏*2چاپ دو طرفه خودکار بدون تعویض کاغذ موجود است.
‎‏‏*3اجازه می دهد اسناد فاکس اینترنتی دریافتی را چاپ کنید.
‎‏‏*4چاپ گزارش ها و لیست ها را امکان پذیر می کند.
‎‏‏*5 فقط برای LBP623Cdw / LBP621Cw.
‎‏‏*6برای LBP623Cdw / LBP621Cw، توصیه می شود که از کشوی کاغذ چاپ کنید تا به کیفیت بهینه چاپ دست یابید. چاپ از شیار فید دستی ممکن است خروجی های چاپ دارای انحراف را تولید کند.
‎‏‏*7اندازه های سفارشی زیر موجود است.
LBP664Cx / LBP663Cdw: ‏98.0 میلی متر x ‏148.0 میلی متر تا 216.0 میلی متر x ‏355.6 میلی متر
LBP623Cdw / LBP621Cw: ‏76.2 میلی متر x ‏127 میلی متر تا 216.0 میلی متر x ‏355.6 میلی متر
‎‏‏*8اندازه سفارشی از 76.2 میلی متر x ‏127 میلی متر تا 216.0 میلی متر x ‏355.6 میلی متر در دسترس است.
‎‏‏*9اندازه های سفارشی زیر موجود است.
LBP664Cx / LBP663Cdw: ‏176 میلی متر ‏x‏ 250 میلی متر تا 216.0 میلی متر x ‏355.6 میلی متر
LBP623Cdw / LBP621Cw: ‏182 میلی متر ‏x‏ 257 میلی متر تا 216.0 میلی متر x ‏355.6 میلی متر

انواع کاغذ پشتیبانی شده

می توانید برای این دستگاه از کاغذ بدون کلر استفاده کنید.
: موجود است   : موجود نیست
LBP664Cx / LBP663Cdw
نوع کاغذ
کشوی کاغذ ‎‏*1
سینی چند منظوره
چاپ دو طرفه خودکار ‎‏*2
ساده 1 ‎‏*3*4
‏61 گرم/متر مربع تا 74 گرم/متر مربع
ساده 2 ‎‏*3*4
75 گرم/متر مربع تا 82 گرم/متر مربع
ساده 3 ‎‏*3*4
83 گرم/متر مربع تا 90 گرم/متر مربع
ساده 4
91 گرم/متر مربع تا 105 گرم/متر مربع
سنگین 1
‏106 گرم/متر مربع تا 119 گرم/متر مربع
سنگین 2
‏120 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع
سنگین 3
‏129 گرم/متر مربع تا 163 گرم/متر مربع
نازک 1 ‎‏*3
‏60 گرم/متر مربع
بازیافتی 1 ‎‏*3*4
‏61 گرم/متر مربع تا 74 گرم/متر مربع
بازیافتی 2 ‎‏*3*4
75 گرم/متر مربع تا 82 گرم/متر مربع
رنگی ‎‏*3*4
‏61 گرم/متر مربع تا 74 گرم/متر مربع
پوشش دار 1
100 گرم/متر مربع تا 120 گرم/متر مربع
پوشش دار 2
‏121 گرم/متر مربع تا 150 گرم/متر مربع
پوشش دار 3
151 گرم/متر مربع تا 200 گرم/متر مربع
برچسب ها
پاکت نامه ‎‏*5
‎‏*1شامل Cassette Feeding Module-AF اختیاری می شود.
‎‏*2چاپ دو طرفه خودکار بدون تعویض کاغذ موجود است.
‎‏*3اجازه می دهد اسناد فاکس اینترنتی دریافتی را چاپ کنید.
‎‏*4چاپ گزارش ها و لیست ها را امکان پذیر می کند.
‎‏*5وقتی اندازه کاغذ سفارشی مشخص شود، <Envelope 1>/<Envelope 2> نمایش داده می‌شود. اگر انجام چاپ توسط <Envelope 1> انتخاب شده به‌طور مناسب امکان‌پذیر نباشد، انتخاب را به <Envelope 2> تغییر دهید.
LBP623Cdw / LBP621Cw
نوع کاغذ
کشوی کاغذ
شیار تغذیه دستی
چاپ دو طرفه خودکار ‎‏*1
ساده 1 ‎‏*2*3
‏61 گرم/متر مربع تا 69 گرم/متر مربع
ساده 2 ‎‏*2*3
70 گرم/متر مربع تا 82 گرم/متر مربع
ساده 3 ‎‏*2*3
83 گرم/متر مربع تا 90 گرم/متر مربع
ساده 4
91 گرم/متر مربع تا 105 گرم/متر مربع
سنگین 1
‏106 گرم/متر مربع تا 120 گرم/متر مربع
سنگین 2
‏121 گرم/متر مربع تا 163 گرم/متر مربع
نازک 1 ‎‏*2
‏60 گرم/متر مربع
بازیافتی 1 ‎‏*2*3
‏61 گرم/متر مربع تا 69 گرم/متر مربع
بازیافتی 2 ‎‏*2*3
70 گرم/متر مربع تا 82 گرم/متر مربع
رنگی ‎‏*2*3
‏61 گرم/متر مربع تا 69 گرم/متر مربع
پوشش دار 1
100 گرم/متر مربع تا 120 گرم/متر مربع
پوشش دار 2
‏121 گرم/متر مربع تا 150 گرم/متر مربع
پوشش دار 3
151 گرم/متر مربع تا 200 گرم/متر مربع
‎‏*4
برچسب ها
پاکت نامه
‎‏*4
‎‏*1چاپ دو طرفه خودکار بدون تعویض کاغذ موجود است.
‎‏*2اجازه می دهد اسناد فاکس اینترنتی دریافتی را چاپ کنید.
‎‏*3چاپ گزارش ها و لیست ها را امکان پذیر می کند.
‎‏*4 توصیه می شود که از کشوی کاغذ چاپ کنید تا به کیفیت بهینه چاپ دست یابید. چاپ از شیار فید دستی ممکن است خروجی های چاپ دارای انحراف را تولید کند.
551Y-078