اطلاعیه

آرم IPv6 Ready

بسته پروتکل موجود در این دستگاه، آرم IPv6 Ready فاز 2 تعیین شده توسط IPv6 Forum را کسب کرده است.

اطلاعات محصول مورد نیاز COMMISSION REGULATION (‏EU) شماره 801/2013 اصلاح مقررات (EC) شماره 1275/2008

مصرف برق محصول در حالت آماده به کار شبکه ای اگر درگاه های شبکه سیم دار وصل باشند و درگاه های شبکه بی سیم هم فعال باشند (اگر آنها هم زمان موجود باشند).
نام مدل
مصرف برق محصول در حالت آماده به کار شبکه ای
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw
3.0 وات یا کمتر
مقادیر فوق مقادیر واقعی برای یک دستگاه خاص هستند، به صورت دلخواه انتخاب شده اند، و ممکن است با مقادیر دستگاه مورد استفاده فرق داشته باشد. درگاه های شبکه اختیاری وصل نیستند و یا در اندازه گیری فعال می شوند.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

اعلامیه سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در این دفترچه راهنما می تواند بدون آگاهی قبلی تغییر کند.
CANON INC. هیچ ضمانتی از هر نوع را درباره این کالا به صورت صریح یا ضمنی به جز مواردی که در این باره بدون محدودیت قید شده باشد، شامل قابلیت عرضه در بازار، قابلیت فروش، مناسب بودن برای منظور خاص یا عدم تخلف، تقبل نمی کند. CANON INC. هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه خسارات مستقیم، تصادفی یا تبعی از هر نوع یا خسارات یا هزینه هایی که به خاطر استفاده از این کالا بروز کند، ندارد.
اگر برای مشاهده دفترچه های راهنما در قالب PDF به Adobe Reader دسترسی ندارید، برنامه های دیگری از قبیل PDF Preview ارائه شده توسط Vivid Document Imaging Technologies را امتحان کنید.

علائم تجاری

Adobe، ‏Acrobat و Reader علائم تجاری ثبت‌شده Adobe Systems Incorporated در ایالات متحده آمریکا و یا سایر کشورها است.
‏Apple، ‏Bonjour، ‏iPad، ‏iPhone، ‏iPod touch، ‏Mac، ‏macOS، ‏OS X، ‏Safari، ‏AirPrint و آرم AirPrint علائم تجاری Apple Inc هستند.
‏Microsoft، ‏Windows، ‏Windows Vista، ‏Windows Server، ‏Internet Explorer، ‏Word و Excel علائم تجاری ثبت‌شده یا علائم تجاری Microsoft Corporation در ایالات متحده آمریکا و یا سایر کشورها است.
‏iOS علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت‌شده Cisco در ایالات متحده آمریکا و یا سایر کشورها است و تحت مجوز استفاده می‌شود.
‏Google Cloud Print، ‏Google Chrome و ‏Android علائم تجاری ثبت‌شده یا علائم تجاری Google Inc هستند.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Adobe، PostScript و آرم PostScript علائم تجاری ثبت شده یا علائم تجاری Adobe Systems Incorporated در ایالات متحده آمریکا و/یا سایر کشورها هستند.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
آرم PDF علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده Adobe Systems Incorporated در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهاست.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
کلیه محصولات و نامهای تجاری دیگر علائم تجاری ثبت شده، علائم تجاری یا علائم خدمات مالکین مربوطه می باشند.

حق نسخه برداری

بازتولید محتویات این سند به صورت کلی یا جزئی بدون مجوز قبلی ممنوع است.

محدودیت های قانونی در مورد استفاده از محصول شما و استفاده از تصاویر

استفاده از این محصول برای اسکن، چاپ یا کپی برخی از اسناد و استفاده از چنین تصاویری که با استفاده از این دستگاه اسکن، چاپ یا کپی شده باشد ممکن است توسط قانون منع شده و التزام کیفری و یا مدنی داشته باشد. یک لیست غیر جامع از این نوع اسناد در زیر فهرست شده است. این لیست فقط به عنوان یک راهنما تنظیم شده است. اگر شما در مورد قانونی بودن استفاده از این محصول برای اسکن، چاپ یا تولید مجدد هرگونه سند خاص، و/یا استفاده از تصاویر اسکن شده، چاپ شده یا تولید مجدد شده با این دستگاه اطمینان ندارید، قبل از استفاده از دستگاه برای این موارد با مشاور حقوقی مشورت نمایید.
اسکناس
چک های مسافرتی
حواله های نقدی
کوپن های غذا
گواهی وثیقه
گذرنامه ها
تمبرهای پستی (باطل شده یا باطل نشده)
اوراق مهاجرت
کارتها یا نشانهای شناسایی
تمبرهای درآمد داخلی (باطل شده یا باطل نشده)
برگهای برات یا مدارک خدمت داوطلبانه نظام سربازی
اوراق بهادار یا اسناد اوراق قرضه
چک، حواله های صادر شده توسط ادارات دولتی
برگه های سهام
گواهی نامه های وسایل نقلیه موتوری و گواهی های سند
آثار دارای حق کپی/آثار هنری بدون مجوز از طرف دارنده حق کپی
V_180829
551Y-07Y