دفترچه های راهنما و محتویات آنها

دفترچه های راهنمای لیست شده به همراه دستگاه ارائه شده اند. در صورت نیاز به آنها مراجعه کنید.
‏آغاز به کار
ابتدا این دفترچه راهنما را مطالعه کنید. روش های تنظیم اصلی، از جدا کردن مواد بسته بندی تا تنظیم دستگاه را توضیح می دهد.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
‏راهنمای کاربر (این دفترچه راهنما)
این دفترچه راهنما همه عملکردهای دستگاه را در دفترچه که با استفاده از مرورگر وب قابل مشاهده است توضیح می دهد. می توانید اطلاعات را بر اساس گروه مرور کنید یا برای جستجوی صفحاتی با موضوع خاص یک کلمه کلیدی وارد کنید. استفاده از ‏راهنمای کاربر
551Y-07L