صفحات اصلی

صفحه Home یا صفحه تنظیمات بر روی نمایشگر ظاهر می شود تا بتوانید عملکردهایی مانند چاپ رسانه حافظه و چاپ ایمن را انجام دهید. همینطور می توانید از نمایشگر برای بررسی اطلاعاتی چون پیام های خطا و وضعیت کارکرد دستگاه هم استفاده کنید. برای راه اندازی ‏مدل صفحه لمسی، به طور مستقیم نمایشگر را لمس کنید.
می توانید صفحه Home را با تغییر ترتیب دکمه هایی که اغلب استفاده می شوند سفارشی سازی کنید تا دسترسی راحت تری به عملکردهای مربوطه داشته باشید. سفارشی سازی نمایشگر
دانستن نحوه کارکرد
در برخی صفحات، دکمه <?‎> به شما کمک می کند توضیح عملکردها و یا نحوه کارکرد را مشاهده کنید.
551Y-025