استفاده از پانل عملیات

می توانید از نمایشگر و کلیدهای پانل عملیات برای پیکربندی تنظیمات دستگاه یا عملکردهای کارکرد استفاده کنید. این بخش استفاده اصلی از نمایشگر و کلیدها را توضیح می دهد.
اگر می خواهید بخش های تاریک و روشن نمایشگر را برعکس کنید: <Invert Screen Colors>
اگر بخواهید روشنایی نمایشگر را تنظیم کنید: <Brightness>
اگر بخواهید کنتراست نمایشگر را تنظیم کنید: ‎<Contrast>‎
551Y-024