سفارشی سازی صفحه Home

می توانید ترتیب نمایش مورد را تغییر دهید تا دسترسی به صفحه Homeآسان تر شود و صفحهHome را سفارشی سازی کنید.

تغییر ترتیب دکمه ها (‏مدل صفحه لمسی)

برای استفاده آسان تر از دکمه ها، می توانید مجدداً دکمه ها را به ترتیبی که می خواهید تنظیم کنید. همینطور یک فاصله خالی به جای یک دکمه وارد کنید تا مشاهده صفحه Home آسان تر باشد.
1
<Home Screen Settings> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
2
<Set Display Order> را انتخاب کنید.
3
دکمه را برای انتقال انتخاب کنید.
دکمه انتخابی برجسته می شود. دوباره روی دکمه انتخابی ضربه بزنید تا از حالت انتخاب خارج شود.
4
<Move Left> یا <Move Right> را انتخاب کنید.
به تعداد دفعاتی که ضربه بزنید دکمه منتقل می شود.
لمس طولانی مدت <Move Left> یا <Move Right> باعث حرکت پیوسته دکمه انتخابی می شود.
وارد یک فاصله خالی
زمانی که <Insert Blank> انتخاب شود، یک فاصله خالی در سمت چپ دکمه انتخابی ایجاد می شود.
اگر دکمه ای در انتها انتخاب شود، یک فاصله خالی ایجاد می شود حتی اگر <Move Right> انتخاب شده باشد.
حذف فاصله خالی
فاصله خالی که باید حذف شود را انتخاب و <Del. Blank> را انتخاب کنید.
5
<Apply> را انتخاب کنید.

تغییر ترتیب نمایش مورد (‏مدل LCD سیاه و سفید)

برای استفاده آسان تر از دکمه ها، می توانید به راحتی ترتیب نمایش مورد را تغییر دهید.
1
‎‎<Display Order (Home)‎>‎‎ در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home
2
از / برای انتخاب موردی که باید منتقل شود استفاده کنید و را فشار دهید.
3
از / برای انتقال به محل مورد نظر استفاده کنید و را فشار دهید.
4
زمانی که دکمه ها به ترتیبی که می خواهید مرتب شدند، را فشار دهید.
551Y-031