سینی چند منظوره

LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw

راهنماهای کاغذ

راهنماهای کاغذ را دقیقاً روی عرض کاغذ بارگذاری شده تنظیم کنید تا مطمئن باشید کاغذ به درستی در دستگاه قرار می گیرد.
برای LBP664Cx / LBP663Cdw
برای رها کردن قفل و لغزاندن راهنمای کاغذ، اهرم رهاسازی قفل را که با پیکانی در شکل علامت گذاری شده است فشار دهید.

سینی کاغذ

زمان بارگذاری کاغذ، سینی کاغذ را بیرون بکشید.
551Y-01U