تنظیم درجه بندی رنگ

درجه بندی رنگ به تسلسل تاریک تا روشن بودن سایه های یک رنگ اشاره دارد. هر چه سایه های درجه بندی رنگ های چاپ شده بیشتر باشد، نتایج چاپی طبیعی تر به نظر می رسند. اگر کیفیت بازتولید رنگ ضعیف باشد و تراکم و روشنایی نتایج چاپی به صورت قابل توجهی با اسناد اصلی فرق داشته باشد، تنظیم خودکار مناسبی را انجام دهید.
اگر باقیمانده کارتریج تونر کافی نباشد، ممکن است تنظیمات به طور مؤثر انجام نشوند. مقدار باقیمانده کارتریج تونر را بررسی کنید. اگر مقدار باقیمانده کارتریج تونر کم است، توصیه می شود کارتریج تونر را عوض کنید. بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی

تنظیم سریع

می توانید به راحتی درجه بندی رنگ را انجام دهید. ممکن است این تنظیم به طور خودکار بعد از تعویض کارتریج تونر انجام شود.
تنظیم سریع زمان چاپ در دسترس نیست.
همچنین، می‌توانید به‌گونه‌ای پیکربندی کنید که بلافاصله پس از روشن شدن دستگاه یا هنگام انجام اولین کار چاپ، تنظیم سریع به‌طور خودکار انجام شود. <Auto Correction Settings>
می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که این تنظیم را به طور خودکار در زمان مشخصی از روز انجام دهد. <Time Set. for Auto Adjust Grad.‎>/<Time Settings for Auto Adjust Gradation>
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home
2
<Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>‏ <Auto Adjust Gradation> را انتخاب کنید.
3
<Quick Adjust> را انتخاب کنید.
4
<Start> را انتخاب کنید.
تنظیم شروع می شود.
551Y-06L