بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی

از روش زیر برای بررسی مقدار باقیمانده کارتریج تونر استفاده کنید. بسیار مهم است که قبل از شروع چاپ یک کار بزرگ بررسی کنید که کارتریج تونر جدیدی آماده استفاده داشته باشید.
<Status Monitor> ()  <Device Information>/<Device Status>‏  <Cartridge Information>/<Cartridge Level>‏  بررسی باقیمانده کارتریج تونر 
مقدار باقیمانده نشان داده شده کارتریج تونر فقط می تواند به عنوان یک راهنما استفاده شود و ممکن است با مقدار واقعی فرق داشته باشد.
551Y-06H