การติดตั้งไฟล์ PPD (PS3)

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งไฟล์ PPD (PostScript Printer Description) ที่ใช้โดยไดรเวอร์ PS3
หากคุณพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์จากแอปพลิเคชันตามการใช้งานนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นที่กำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ได้

เงื่อนไข

ดึงไดรเวอร์ PS3 จากเว็บไซต์ของ Canon (https://global.canon/) หรือจาก CD-ROM ที่ให้มา

ขั้นตอน

1.
ดับเบิลคลิกไฟล์ [gpps3.cab] ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้จากไดรเวอร์
PS3\32BIT\Driver
PS3\x64\Driver
2.
คัดลอก [cns3gp.ppd] ไปไว้ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานอย่างเหมาะสม
สำหรับปลายทางการคัดลอกไฟล์ PPD โปรดดูคู่มือของแอปพลิเคชันแต่ละรายการ